Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Raport TI z działalności za 2010 rok

W lipcu tego roku organizacja działająca na rzecz zwalczania i przeciwdziałania korupcji, Transparency International (TI), opublikowała doroczny raport z działalności będący sprawozdaniem z działań i obszarów aktywności podejmowanej w 2010 roku przez poszczególne jej oddziały na całym świecie.

Na stronie internetowej organizacji oraz w słowie wstępnym do raportu można przeczytać, iż organizacja reprezentuje ruch o globalnym zasięgu, któremu przyświeca wspólna wizja realizująca się w dążeniu do modelu świata, w którym rządy, polityka, sfera biznesu, społeczeństwa i codzienne życie ludzi wolne jest od korupcji. Niniejszy raport zaś według jego autorów pokazuje w jaki sposób wizja ta przekuwana jest w rzeczywistość.

W przygotowanym opracowaniu poruszony został problem występowania korupcji w różnych aspektach życia gospodarczego i społecznego. Autorzy raportu nie poprzestali na sygnalizowaniu problemu. Poszczególne zagadnienia omówione zostały z podaniem przyczyn występowania dysfunkcji oraz mechanizmów i metod mających na celu przeciwdziałanie im. Przywołane zostały ponadto rzeczywiste przykłady, obrazujące destrukcyjną siłę patologii, jaką jest korupcja.

Przedstawiane w opracowaniu zagadnienia odnoszą się do różnych płaszczyzn przejawiania się korupcji. Współautorzy raportu dokonali podsumowania występujących ryzyk i aktywności podejmowanych m.in. w celu przeciwdziałania jej występowaniu w sferze rządowej i polityki, sektorach zamówień publicznych i obronnym, czy sądownictwie. Zwrócili uwagę na zagadnienie implementacji i egzekwowania przepisów międzynarodowych konwencji antykorupcyjnych, prawa dostępu do informacji, zależności występujące między korupcją a problemem ubóstwa i brakiem dostępu do podstawowych świadczeń, potrzebę wsparcia humanitarnego, a także edukacji antykorupcyjnej i poszerzania świadomości społecznej.

Twórcy opracowania zwracają także uwagę na potrzebę istnienia osób gotowych przeciwstawiać się korupcji i konieczność dążenia do ochrony tych jednostek. W raporcie zawarto również tezę stwierdzającą, że z korupcją nikt nie jest w stanie efektywnie walczyć w pojedynkę. Tu potrzebne jest współdziałanie.

Podsumowanie raportu stanowi przybliżenie najważniejszych założeń nowej pięcioletniej Strategii 2015. Wśród priorytetów organizacja wymienia działania na rzecz wzrostu zaangażowania w walce z korupcją osób i partnerów na całym świecie, poprawę implementacji programów antykorupcyjnych, bardziej efektywne egzekwowanie ustawodawstwa antykorupcyjnego i światowych standardów w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. W przyjętej Strategii TI stawia także na promowanie wyższych norm etycznych, wzmacnianie znaczenia współdziałania oraz potrzebę reagowania i podejmowania rzeczywistych działań.

Prezes Transparency International Huguette Labelle w słowie wstępnym do raportu złożyła zapewnienie, że dopóki ludzie nadal będą cierpieć z powodu korupcji, dopóty organizacja nie będzie się wahać w realizacji założonego celu, jakim jest świat bez tej niesprawiedliwości.

 

Źródło:
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2011/annual_report_2010

 

 

do góry