Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Konflikt interesów. Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji

Opracowanie Anny Lewickiej-Strzałeckiej jest częścią pracy zbiorowej pod redakcją A. Węgrzeckiego, zatytułowanej „Konflikt interesów - konflikt wartości” wydanej nakładem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Przedmiotem opracowania Anny Lewickiej-Strzałeckiej jest konflikt występujący wówczas, gdy osoba lub organizacja zobowiązana jest do realizacji celów podmiotów posiadających antagonistyczne interesy względem siebie, a realizacja tych celów nie jest możliwa w pewnych sytuacjach. W artykule wyszczególnione są zagadnienia rzeczywistego i potencjalnego konfliktu interesów, reguły wzajemności, prawnych instrumentów ograniczania konfliktu interesów oraz zarządzania takimi konfliktami w firmach i organizacjach.

Autorka stoi na stanowisku, że brak kontroli nad omawianymi konfliktami grozi zdominowaniem interesu publicznego przez interes prywatny. Do właściwego rozwiązywania konfliktu interesów konieczna jest umiejętność jego identyfikacji. Pomocne są tu kodeksy etyczne, a szczegółowe zagadnienia mogłyby być szerzej omawiane na szkoleniach, natomiast wątpliwości wyjaśniane przez specjalistów ds. etyki.

Anna Lewicka-Strzałecka wskazuje na słuszność usprawnienia egzekwowania zakazu podejmowania przez urzędników zajęć dodatkowych, dzięki którym osiągaliby korzyści kosztem interesu publicznego. Zakaz ten jest często naruszany ze względu na brak określonych wzorów postępowania stąd, zdaniem autorki, konieczne jest opracowanie standardów ujawniania konfliktu interesów. Tej samej procedurze powinien zostać poddany zakaz prowadzenia spraw, w których wchodzi osobisty interes pracownika. W referacie przestrzega się jednak przed zbyt rygorystycznymi przepisami, które skutkowałyby zniechęceniem do pełnienia funkcji publicznych a także naruszałyby prawa obywateli zagwarantowane w Konstytucji.

Pliki do pobrania

do góry