Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Przeciwko zmowom cenowym

O współpracy w celu zwiększenia skuteczności w ujawnianiu i zapobieganiu wszelkich nieprawidłowości w przetargach publicznych z Prezes UOKiK Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel rozmawiał Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim zaprezentowanie kompetencji obu instytucji i zaproponowanie możliwych form współpracy miedzy UOKiK i NIK.

W rozmowie strony uzgodniły podjęcie współpracy w dziedzinie wymiany informacji, szkolenia oraz wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych adresowanych do uczestników systemu zamówień publicznych.

NIK wykorzysta analizy UOKiK do zidentyfikowania obszarów, które powinny być obiektem szczególnej uwagi kontrolerów Izby ze względu na ryzyko występowania ewentualnych naruszeń prawa ochrony konkurencji, w tym zmów cenowych skutkujących zawyżeniem kosztów realizowanych inwestycji. Ponadto Prezes NIK zaproponował, aby w uzasadnionych przypadkach Urząd wskazywał potrzebę przeprowadzeni kontroli doraźnych przez Izbę - zwłaszcza tam, gdzie mogą wystąpić np. zmowy przetargowe.

Współpraca obu instytucji będzie prowadzona również na poziomie Delegatur.

Prezes Izby zaproponował powołanie zespołu roboczego, w skład którego weszliby m.in. przedstawiciele NIK i UOKiK. Efektem prac zespołu miałoby stać się przygotowanie zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.

Źródło: NIK.gov.pl

 

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

do góry