Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Wyspecjalizowane instytucje antykorupcyjne

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowany „Wyspecjalizowane Instytucje Antykorupcyjne. Przegląd Modeli” opisuje 14 antykorupcyjnych agencji na świecie, w tym podmioty powołane do przeciwdziałania lub zwalczania korupcji, jak również podmioty łączące obie prerogatywy.

Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie walki z korupcją wymagają od państw, które podpisały Konwencję Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, zapewnienie istnienia wyspecjalizowanej instytucji antykorupcyjnej.


Ratyfikowanie przez Polskę w dniu 15 września 2006 roku Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji dało podstawę do powołania wyspecjalizowanej instytucji antykorupcyjnej.

Artykuł 6 Konwencji Narodów dotyczący organów antykorupcyjnych stanowi:

"1. Każde Państwo-Strona, zgodnie z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego, zapewni istnienie, odpowiednio, organu lub organów, które będą zapobiegać korupcji poprzez:

a)      wdrażanie założeń polityki określonej w artykule 5 Konwencji i odpowiednio , nadzór oraz koordynację wdrażania tych założeń;

b)      podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania korupcji.

2. Każde Państwo – Strona przyzna organowi bądź organom, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, konieczną niezależność, zgodnie z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego, w celu umożliwienia im skutecznego i wolnego od jakichkolwiek nacisków wykonywania swoich funkcji. Zapewnione zostaną niezbędne środki materialne i wyspecjalizowany personel, jak również szkolenie tego personelu w zakresie, w jakim będzie to wymagane dla wykonywania przez niego funkcji.

3. Każde Państwo - Strona poinformuje Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych o nazwie i adresie organu lub organów, które mogą pomóc pozostałym Państwom – Stronom Konwencji w rozwoju i implementacji specyficznych środków  zapobiegania korupcji
."

Porozumienia międzynarodowe stworzyły standardy dla instytucji antykorupcyjnych w zakresie zwalczania i prewencji korupcji, które powinny być niezależne, wyspecjalizowane oraz posiadać niezbędne do działania środki.Zobacz Raport OECD 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

do góry