Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

OECD nt. zwalczania zagranicznej korupcji w Polsce

Polskie przepisy odnoszące się do zwalczania zagranicznej korupcji są niewystarczające – tak konstatuje grupa robocza ds. korupcji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w raporcie dotyczącym Polski.

Dokument poświęcony jest ocenie postępów w implementacji postanowień Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Od wejścia w życie konwencji przed ponad 12 laty w Polsce nie było żadnego przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby prawnej lub fizycznej za korumpowanie zagranicznych urzędników. Fakt ten o tyle budzi zdziwienie autorów raportu, że przez ten czas gospodarka polska bardzo się rozwinęła, a kraj doświadczył znaczącego wzrostu eksportu, co nie mogło pozostać bez wpływu na stopień ryzyka korupcyjnego i pokusę posłużenia się przekupstwem w działalności gospodarczej za granicą.

Ponieważ wspomniane ryzyko, w związku z dalszym rozwojem polskiej gospodarki, w perspektywie kolejnych lat może dalej rosnąc oraz biorąc pod uwagę analizę krajowego systemu prawnego, w raporcie sformułowano szereg rekomendacji:

  1. Przede wszystkim zarekomendowano zniesienie klauzuli niekaralności (dot. sprawców korupcji, którzy przed jej wykryciem poinformują o tym organy ścigania) w stosunku do przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.
  2. Zwrócono uwagę na potrzebę zmiany przepisów, które mówią o konieczności uprzedniego zakończenia postępowania korupcyjnego prowadzonego przeciwko pracownikowi przedsiębiorstwa, zanim za korupcję zagraniczną będzie można pociągnąć do odpowiedzialności podejrzany podmiot gospodarczy. Obecne rozwiązania stwarzają ryzyko uniknięcia przez przedsiębiorstwo odpowiedzialności w przypadku przewlekłości postępowania względem pracownika lub opuszczenia przez niego kraju, co blokuje wszczęcie działań wobec niego, a w konsekwencji wobec przedsiębiorstwa.
  3. Zauważono potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego gwarancji pomocy i ochrony dla demaskatorów ujawniających przypadki korupcji oraz zapisania explicite zakazu odliczania środków przeznaczonych na korupcję od podatku.
  4. Nikła skuteczność polskich organów w ściganiu zagranicznej korupcji sprawiła, że w raporcie uwzględniono potrzebę odpowiedniego przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych instytucji do prowadzenia niejednokrotnie bardzo skomplikowanych spraw. Wiązać się to powinno ze stworzeniem strategii zwalczania transgranicznej przestępczości korupcyjnej.
  5. Zaproponowano także podjęcie działań uświadamiających i propagujących problematykę antykorupcyjną w społeczeństwie oraz w środowisku przedsiębiorców.W raporcie poza rekomendacjami zmian, zawarto również pochwalę dla polskich organów za chęć i wolę współpracy z zagranicznymi instytucjami przy okazji prowadzonych przez nich spraw.


Źródło: www.oecd.org

 

 

Pliki do pobrania

do góry