Nawigacja

Badania opinii społecznej

Badanie CBOS dot. stosunku do nepotyzmu

We wrześniu 2012 roku Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało komunikat z badania „Polacy o nepotyzmie w życiu publicznym”, którego celem było poznanie stosunku społeczeństwa do zjawiska nepotyzmu w związku z ujawnieniem tzw. afery kamerkowej.

Badanie miało postać par przeciwstawnych stwierdzeń przedstawianych ankietowanym, którzy następnie mieli ustosunkować się do tego, które z nich jest im bliższe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi opracowano syntetyczny wskaźnik skłonności do akceptacji tego zjawiska. Przyjmując, iż zero oznacza brak aprobaty, zaś 3 akceptację dla takich zachowań, średnia wartość wskaźnika dla przebadanych wyniosła 1,06. Wynik ten jest nieco lepszy niż uzyskany w poprzedniej edycji badania przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku – 1,27.


Na początek respondenci mieli określić, z którym ze stwierdzeń się zgadzają:

  1. życie zawodowe i rodzinne należy od siebie oddzielić, czy
  2. z rodziną dobrze się pracuje, bo można mieć do niej zaufanie.


70 procent osób uznało, iż życie zawodowe lepiej jest oddzielać od rodzinnego, natomiast akceptację dla pracy z członkami rodziny wyraziło 24 procent z nich.

Kolejnym pytaniem było, czy ankietowani bardziej przychylają się do opinii, iż w sytuacji kiedy osoba na kierowniczym stanowisku w instytucji państwowej zatrudnia członka rodziny:

  1. nie powinno się zatrudniać krewnych, bo nie można obiektywnie ocenić ich kompetencji i kwalifikacji, czy
  2. można zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych krewnych, bo często najwięcej wiadomo o ich przygotowaniu i kompetencjach.


W tym przypadku 61 procent wyraziło brak akceptacji dla zatrudniania osób z rodziny, przeciwną opinię wyraziło trzech na dziesięciu badanych.

Ostatnie pytanie obrazowało podobną sytuację, jednak teraz respondenci mieli się ustosunkować, czy ich zdaniem:

  1. każdy człowiek pracuje na własne konto, a jeśli pracownik dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, to pokrewieństwo nie ma znaczenia, czy
  2. zatrudnianie krewnych grozi konfliktem interesów, ponieważ rodzina zwykle jest w jakiś sposób powiązana majątkowo.


Nieco ponad połowa (52 procent) poparła pierwszą propozycję, z kolei drugą wybrało czterech na dziesięciu (41 procent).

Badanie zrealizowane zostało w sierpniu 2012 roku na reprezentatywnej grupie losowo dobranych dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1011 osób.

 

 

do góry