Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

MSW powołuje zespół ds. koordynacji walki z przestępczością gospodarczą

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Prokuraturą Generalną, opracowało projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej na lata 2015-2020”.

Powoływany Zespół będzie koordynował walkę z przestępczością gospodarczą, której bardzo często towarzyszą inne rodzaje nielegalnej działalności, w tym przestępczość kryminalna oraz korupcyjna.

Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należeć będzie ocena, przyjęcie i aktualizowanie harmonogramów realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu, ustalenie sposobu realizacji i monitorowanie realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu, a także coroczna ewaluacja stanu realizacji zadań.

Skład Zespołu

Zespół tworzyć będą szefowie 13 instytucji, z Ministrem Spraw Wewnętrznych lub wskazanym przez niego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w MSW na czele jako przewodniczącym Zespołu oraz Ministrem Finansów lub wskazanym przez niego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w MF jako zastępcą przewodniczącego.

W skład Zespołu wejdą także:

 • Minister Sprawiedliwości lub wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w MS,
 • Minister Gospodarki lub wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w MG,
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub jego zastępca,
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub jego zastępca,
 • Szef Służby Celnej lub jego zastępca,
 • Komendant Główny Policji lub jego zastępca,
 • Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca,
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub jego zastępca,
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub jego zastępca.

Założenia Programu

Zgodnie z założeniami Programu, stanowi on strategiczny dokument, który ma umożliwić określenie i koordynację realizacji głównych obszarów polityki państwa w zakresie wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Program stanowi także realizację koncepcji zintegrowanego podejścia do przestępczości, które w ujęciu podmiotowym oznacza pogłębienie współpracy między służbami, organami i instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości; współdziałanie organów ścigania z organami administracji centralnej i samorządowej, a także z przedstawicielami sektora prywatnego czy środowiska naukowego, które nie realizują bezpośrednich zadań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości gospodarczej, jednak współpraca z nimi pozwala oddziaływać na sferę działalności przestępczej. Zintegrowane podejście w ujęciu przedmiotowym odnosi się do korzystania ze wszystkich dostępnych instrumentów służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości oraz ich wzajemnego uzupełniania się.

Jako że jedną z najistotniejszych metod walki z przestępczością gospodarczą jest pozbawianie sprawców dochodów pochodzących z przestępstwa lub obniżanie jego opłacalności, w Programie uwzględniono także zagadnienia dotyczące odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Aktualnie projekt zarządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: msw.gov.pl

 

Opublikowano w dniu 31.08.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry