Nawigacja

2002-2009 II Etap Program zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna

Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania

Korupcja jest uważana za jeden z największych problemów społecznych naszego kraju, bardzo często uważa się ją za drugie – po bezrobociu – zagrożenie dla społeczeństwa. Dlatego też Parlament i Rząd RP przyjęły w ostatnich latach szereg przepisów prawnych, mających na celu ograniczenie zjawisk korupcyjnych. Podjęte na ich podstawie działania administracji rządowej zostały zapisane w Programie zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna, przyjętym przez Radę Ministrów w 2002 roku.

II etap wdrażania Strategii Antykorupcyjnej przewidywany do wykonania w latach 2005-2009 wykorzystuje doświadczenia nie tylko z poprzednich lat ale także krajów Unii Europejskiej. Podczas tworzenia dokumentu dokonano szeregu konsultacji z poszczególnymi resortami i agencjami rządowymi, a także z organizacjami pozarządowymi. Zasadniczymi celami II etapu programu są: wdrażanie systemowych rozwiązań mających zapobiegać korupcji oraz kształtowanie postaw etycznych nie pozwalających na działania korupcyjne. Dokument: Program zwalczania korupcji - Strategia Antykorupcyjna - II etap wdrażania został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 25 stycznia 2005.

W dniu 23 kwietania 2010 r., na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zwalczania korupcji Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania.

W grudniu 2009 roku, zakończono wdrażanie II etapu wdrażania Programu zwalczania korupcji - Strategia Antykorupcyjna. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego etapu działań antykorupcyjnych.

do góry