Nawigacja

Uroczyste zakończenie Projektu NMF

Uroczyste zakończenie Projektu NMF

W dniach 11-12 grudnia 2023 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Lucieniu miało miejsce uroczyste zakończenie projektu „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”, który był finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania 2014-2021. Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania wyników kończącego się projektu i przyczynkiem do dyskusji na temat konieczności dalszego rozwoju analizy kryminalnej i strategicznej w szeregach służb i instytucji stojących na straży prawa we współpracy ze środowiskiem naukowym.

W projekt zaangażowane były polskie i zagraniczne służby oraz międzynarodowe organizacje, jak: Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Finansów, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Austriacka Prokuratura do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Korupcyjnej (WSKtA). Dziękujemy również pozostałym służbom i  instytucjom, które angażowały się w poszczególne wydarzenia projektowe, za ich wkład, aktywny udział oraz transfer wiedzy i doświadczenia. W działaniach projektowych wspierali nas także przedstawiciele pionów analitycznych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i Komisji Nadzoru Finansowego. Na szczeblu międzynarodowym mogliśmy liczyć na wsparcie po stronie przedstawicieli National Crime Agency, Europejskiego urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych OLAF, Federalnego Biura Śledczego (FBI), pionu analitycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych  i Guardia di Finanza. W wydarzenia projektowe zaangażowali się również wysokiej klasy niezależni eksperci z rynku komercyjnego, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem np. z zakresu sztucznej inteligencji czy rozwiązań z obszaru przetwarzania big data. Nasze działania intensywnie wspierali przedstawiciele świata nauki, którzy swoim zaangażowaniem potwierdzają tezę, że nowoczesna służba i polska nauka powinny razem ze sobą współpracować, gdyż mają zbieżne cele np. w zakresie projektowania nowoczesnych technologii w kryminalistyce i kształceniu inżynierów analizy kryminalnej.

Podczas 2,5 roku trwania projektu w niełatwych czasach pandemii i wojny ukraińsko-rosyjskiej, w którą był zaangażowany partner projektu (NABU) udało nam się zrealizować wszystkie kamienie milowe projektu. W ramach projektu zorganizowaliśmy:

- Międzynarodową Konferencję LEAF 2022 (Law Enforcement Analysis of the Future) w dniach 26-28.10.2022 r. w Warszawie w formule stacjonarnej i online. W czasie konferencji zostały wygłoszone 23 prelekcje z kraju i zagranicy. Wśród 500 uczestników wydarzenia mieliśmy gości z Węgier, Szwecji, Włoch, Królestwa Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Litwy, Portugalii, Francji, Irlandii i Ukrainy.  Byli to przedstawiciele europejskich służb, niezależni eksperci z obszaru OSINT, przedstawiciele polskich służb i wojska oraz zagranicznego i polskiego środowiska naukowego. Zwieńczeniem konferencji było wydanie publikacji pokonferencyjnej będącej zbiorem artykułów z zakresu analizy kryminalnej i strategicznej;

-  powstała pierwsza pracownia analizy kryminalnej w CBA, wyposażona w nowoczesny sprzęt, która już służy w rozwijaniu kompetencji analitycznych funkcjonariuszy CBA. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 412 000 zł;

- miały miejsce 3 wizyty studyjne w siedzibach Europolu, WSKtA i NCA. Były one okazją do wymiany doświadczeń, know-how w zakresie analizy kryminalnej i strategicznej, a także dały możliwość zacieśnienia współpracy;

- czas projektu to organizacja 13 specjalistycznych szkoleń przeprowadzonych przez krajowych i zagranicznych prelegentów (m.in. OLAF, EUROPOL, ONZ, FBI). W szkoleniach dotychczas wzięło udział 161 uczestników z CBA, partnerskich służb i instytucji, którzy podnieśli swoje kompetencje z takich obszarów jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy, skuteczna analiza danych czy intelligence led policing oraz wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w walce z przestępczością. To tylko niektóre tematy przeprowadzonych szkoleń.

Podsumowując czas trwania projektu należy podkreślić, że stał się skutecznym narzędziem współpracy międzyinstytucjonalnej i transferu wiedzy oraz doświadczenia na szczeblu krajowym i międzynarodowym pomiędzy służbami,  światem nauki i niezależnymi ekspertami reprezentującymi sektor prywatny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzeń projektowych za udział i zaangażowanie w poszczególne inicjatywy.

Zespół Projektowy NMF 2014-2021 w CBA

 

  • PODSUMOWANIE PROJEKTU NMF_tablica
do góry