Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszyli ustawę antykorupcyjną

Kolejne skontrolowane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego osoby naruszyły tzw. ustawę antykorupcyjną. Biuro przesłało już wnioski o ich odwołanie ze stanowisk. Tym razem kontrole przeprowadzono w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kolejne kontrole z zakresu przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej, tj. ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono naruszenie jej przepisów.

Biuro skierowało już wnioski o odwołanie z zajmowanych stanowisk trzech osób, w tym: Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pieniężnie, Dyrektor SP ZOZ im. dr E. Jelskiego w Knyszynie i Dyrektora Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu.

Jak ustalili agenci CBA Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pełnił jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach w Górowie Iławieckim i Pieniężnie. Wbrew ustawie posiadał również w dwóch spółkach więcej niż 10% udziałów. Przeprowadzone kontrole wykazały także, że dyrektorzy oprócz kierowania Zakładami Opieki Zdrowotnej prowadzili jednocześnie działalność gospodarczą, z której uzyskiwali dodatkowy dochód. W przypadku dyrektor knyszyńskiego szpitala postępowanie obejmowało lata 2007-2011, a wobec dyrektora elbląskiego szpitala lata 2011-2012.

Wcześniej w wyniku kontroli przeprowadzonych przez agentów CBA w wyniku złamania ustawy antykorupcyjnej z funkcji zostali odwołani:

 • Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Olsztynie – jednocześnie pełnił funkcję wiceprezesa jednego z olsztyńskich stowarzyszeń, które prowadzi działalność gospodarczą. Kontrola obejmowała lata 2007-2011.
 •  Prezes Zakładu Budynków Komunalnych I sp. z o.o. w Olsztynie – jednocześnie zasiadał w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek. Kontrola obejmowała lata 2007-2011.
 • Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nidzicy - jednocześnie zasiadał w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek oraz pełnił funkcję członka fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Kontrola obejmowała lata 2007-2011.
 • Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze – prowadziła jednocześnie działalność gospodarczą, z której uzyskiwała dochód. Kontrola obejmowała lata 2007-2011.
 • Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Górowie Iławieckim- jednocześnie pełnił funkcję prezesa jednej ze spółek, pozostawał także członkiem zarządu gdańskiej spółki i posiadał w  niej 1/3 udziałów. Kontrola obejmowała rok 2011.CBA przypomina, że zgodnie z art. 4 ustawy o graniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne:

Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

 1. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
 2. być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
 3. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
 4. być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.


Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry