Nawigacja

na świecie

ZIMBABWE – Anti-Corruption Commission

Instytucją dedykowaną zwalczaniu korupcji w Zimbabwe jest Komisja Antykorupcyjna (Anti-Corruption Commission, ACC). Jej utworzenie przewiduje konstytucja Zimbabwe w artykule 108 A. Ustanowiono ją na mocy ustawy z listopada 2004 roku, jednak jej funkcjonowanie rozpoczęło się dopiero we wrześniu 2005 roku wraz z zaprzysiężeniem pierwszych członków Komisji.

Celem deklarowanym przez ACC jest zwalczanie łapownictwa i przestępczości gospodarczej, nadużywania stanowiska oraz innych form nieprawidłowości w administracji publicznej, jak również w sektorze prywatnym. Ponadto formułuje rekomendacje mające zapobiegać nieprawidłowościom i gwarantować przejrzystość w instytucjach państwowych i prywatnych. W tym celu działa trójpłaszczyznowo poprzez działania edukacyjno-informacyjne, prewencyjne oraz dochodzeniowo-śledcze.

Ustawa wyposażyła ACC w następujące kompetencje:

 • monitorowanie i kontrolę funkcjonowania oraz procedur zaopatrzenia instytucji publicznych i prywatnych,
 • wzmacnianie poparcia społecznego dla działalności antykorupcyjnej,
 • edukacja na temat zagrożeń korupcyjnych,
 • współdziałanie i pomoc jakiemukolwiek podmiotowi w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji,
 • gromadzenie i analiza doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa korupcyjnego,
 • prowadzenie dochodzenia w przypadku każdej osoby, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie udziału w procederze korupcyjnym,
 • pomoc w opracowywaniu procedur antykorupcyjnych dla instytucji publicznych i prywatnych,
 • doradztwo w sprawie przygotowywanego ustawodawstwa antykorupcyjnego,
 • rekomendowanie rządowi ratyfikacji aktów prawa międzynarodowego istotnych z punktu zwalczania i zapobiegania korupcji.

Na czele Komisji stoi jej przewodniczący, wyznaczany na to stanowisko przez prezydenta spośród Komisarzy. Wspólnie ze swoim zastępcą oraz 7 innymi Komisarzami stanowią oni Komisję, która sprawuje kompetencje nadzorcze nad działaniami instytucji. Przewodniczący nominowany jest na 3-letnią kadencję z możliwością reelekcji, zaś poszczególni Komisarze na 2-letnią kadencję z możliwością reelekcji. Komisji podlegają 3 piony:

 • zapobiegania korupcji i promocji dobrych praktyk w instytucjach, podejmujący działania mające pomóc w uchronieniu się przed tym typem przestępczości, poprzez m. in. formułowanie rekomendacji i zaleceń,
 • dochodzeniowo-śledczy, odpowiedzialny za przeprowadzenie działań wyjaśniających i dochodzeniowych w przypadku wszystkich zgłoszonych spraw oraz czynności procesowych,
 • edukacyjno-informacyjny, który inicjuje kampanie uwrażliwiania społeczeństwa na zagrożenia, jakie niesie ze sobą korupcja.

Ze swojej działalności Komisja corocznie sporządza raport, który składa na ręce ministra ds. specjalnych w Kancelarii Prezydenta, który następnie przedkłada ten dokument parlamentowi.

Anti-Corruption Commission

do góry