Nawigacja

na świecie

MACEDONIA - Државна Комисија за Спречување на Корупција

Instytucją zajmującą się korupcją w Macedonii (byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii) jest Државна Комисија за Спречување на Корупција (DSKK) – Krajowa Komisja ds. Przeciwdziałania Korupcji. Powołany w 2002 r. organ jest autonomiczny i niezależny w realizowaniu zadań zdefiniowanych przez konstytuującą go ustawę o przeciwdziałaniu korupcji.

Komisja składa się z siedmiu członków, spośród których każdy musi być uznanym ekspertem z dziedziny prawa bądź ekonomii. Na swoje stanowisko są oni powoływani przez macedoński parlament na okres 5 lat, bez możliwości reelekcji. Z tego też względu DKSK jest odpowiedzialna za swoją pracę przed parlamentem, któremu składa corocznie sprawozdanie z działalności. Raport ten ponadto jest przekazywany prezydentowi, rządowi oraz opinii publicznej (mediom). Członkowie Komisji ze swojego grona wyznaczają przewodniczącego Komisji na okres jednego roku bez możliwości reelekcji. Członków Komisji w trakcie sprawowania funkcji obowiązuje zasada nie łączenia zajmowanego stanowiska z żadnym innym. Wsparcie techniczne i eksperckie zapewnia Komisji Ministerstwo Sprawiedliwości. Komisja spełnia następujące funkcje:

 • przyjmuje Krajowy Program Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji, coroczne plany jego realizacji, Księgę Procedur (która wyznacza ramy pracy Komisji);
 • opiniuje projekty prawa istotne z punktu widzenia przeciwdziałania korupcji;
 • wnosi do odpowiednich instytucji o kontrolę finansów działalności partii politycznych, związków zawodowych oraz stowarzyszeń obywateli;
 • inicjuje przed odpowiednimi organami postępowanie w celu zwolnienia, postawienia przed obliczem sądu lub wyciągnięcia innego rodzaju konsekwencji wobec urzędników państwowych, władz naczelnych przedsiębiorstw państwowych i innych osób prawnych gospodarujących środkami z budżetu państwa;
 • bada stan majątkowy urzędników państwowych, władz naczelnych przedsiębiorstw państwowych i innych osób prawnych gospodarujących środkami z budżetu państwa;
 • rozpatruje sprawy, w których zachodzi możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
 • w sferze zwalczania korupcji współpracuje z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz swoimi odpowiednikami z innych państw;
 • przygotowuje doroczne raporty ze swojej działalności, które przedstawia, marszałkowi parlamentu, parlamentowi, rządowi oraz Sądowi Najwyższemu Macedonii oraz udostępnia go opinii publicznej;
 • podejmuje działania w sferze edukacji dla organów właściwych do wykrywania oraz ścigania korupcji i innych związanych form przestępczości.

Komisja jest uprawniona do składania zapytań o stan majątkowy urzędnika lub jego rodziny, zmiany tego stanu oraz działania podejmowane przez urzędników państwowych, władz naczelnych przedsiębiorstw państwowych i inne osoby prawne gospodarujące środkami z budżetu państwa. W przypadku instytucji państwowych oraz osób prawnych gospodarujących majątkiem pochodzącym ze skarbu państwa może zostać złożony wniosek o postępowanie sprawdzające gospodarowanie tymże majątkiem.

Komisja działa w trybie sesyjnym, zaś dla ważności sesji potrzebne jest kworum wynoszące ponad połowę członków Komisji. Decyzje zapadają bezwzględną większością ustawowej liczby składu Komisji. Na sesje mogą być zapraszani eksperci z różnych dziedzin w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność w celu dogłębniejszego rozważenia jakiejś kwestii. Komisja może także zawezwać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa korupcji w celu złożenia przed nią wyjaśnień. Ma to miejsce przed przekazaniem konkretnej sprawy innym organom. Powyższa procedura jest wtedy tajna. Bezpośrednią obsługę administracyjną DKSK sprawuje sekretariat, merytorycznie zaś podlega jej 5 sekcji:

 • Sekcja Zapobiegania Korupcji oraz Sekcja Kontroli Statusu Deklaracji Majątkowych odpowiedzialne za sektor prewencji;
 • Współpracy Międzynarodowej, Public Relations oraz Finansów i Kadr odpowiedzialne za sektor obsługi Komisji.

Siedziba Komisji znajduje się w Skopje, stolicy Macedonii.


Државна Комисија за Спречување на Корупција

do góry