Nawigacja

na świecie

NOWA ZELANDIA - Serious Fraud Office

Serious Fraud Office (SFO) lub z maoryskiego Te Tari Hara Taware – Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych jest instytucjąrządową powołaną na mocy ustawy o Urzędzie ds. Poważnych PrzestępstwGospodarczych – SFO Act z 1990 r. Ustanowiono go z myślą o wykrywaniupoważnych i skomplikowanych oszustw gospodarczych oraz prowadzeniudochodzeń oraz czynności procesowych w związku z tego rodzajuprzestępstwami. W tym celu ustawa wyposażyła Urząd w kompetencjeumożliwiające pozyskiwanie dowodów.

Na czele SFO stoi dyrektor. Nie podlega on, jako osoba odpowiedzialna za działalność Urzędu i delegująca posiadane kompetencje na funkcjonariuszy, kontroli czy wytycznym, lecz funkcjonuje niezależnie. Dyrektor SFO ma do pomocy 2 zastępców, którzy stoją na czele 2 działów instytucji: dochodzeniowego i prokuratorskiego. Dochodzenia prowadzone są przez zespoły złożone ze śledczych i specjalistów sądowych ds. księgowości. Prawnicy działu prokuratorskiego służą pomocą prawną w trakcie prowadzenia śledztwa, a następnie asystują niezależnym prawnikom, którzy prowadzą postępowania sądowe.

Do Urzędu w celu złożenia doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa mogą zgłaszać się osoby prywatne, syndycy masy upadłościowej, instytucje państwowe lub ich pracownicy czy osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa. Dyrektor ma pełną swobodę w zakresie rozstrzygania, czy dana sprawa jest poważnym i skomplikowanym przestępstwem gospodarczym w myśl ustawy, a przez to – czy stanowi przedmiot zainteresowania SFO. Jednak przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę charakter przestępstwa, jego skalę, złożoność i możliwe konsekwencje.

Za poważne przestępstwo gospodarcze uznane jest każde, które dotyczy kwoty powyżej 500 tysięcy dolarów, popełnione za pomocą złożonych środków/metod, dotyczące istotnego interesu publicznego.

W trakcie prowadzenia dochodzenia Urząd może zobowiązać wskazane osoby lub podmioty do przedstawienia kopii dokumentów (np. dotyczących zaciąganych pożyczek czy inwestycji), dostarczenia informacji oraz stawienia się w konkretnym miejscu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Siedziba SFO znajduje się w Auckland.

 

Źródło: http://www.sfo.govt.nz

do góry