Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Anti-Corruption Network for Eastern Europe (...) (ACN)

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, ACN (Antykorupcyjna Sieć Europy Wschodniej i Azji Centralnej) powołano do życia w 1998 roku, by służyła jako element wsparcia dla walki z korupcją, prowadzonej przez państwa regionu. Stanowi ona lokalne forum promocji inicjatyw antykorupcyjnych, wymiany informacji, wypracowywania dobrych praktyk oraz koordynowania wsparcia finansowego.


ACN jest jednym z regionalnych programów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Obejmuje państwa z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, aczkolwiek państwa członkowskie OECD także zaangażowane są w jego prace. Stronami programu są rządy oraz instytucje antykorupcyjne z państw regionu, tym niemniej organizacje pozarządowe, przedstawiciele sektora prywatnego, organizacje międzynarodowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe również biorą w nim aktywny udział.

Sieć skupia się głównie na wymianie doświadczeń i ocenie postępów osiąganych przez państwa oraz wypracowaniu dobrych praktyk w skutecznym wdrażaniu przedsięwzięć antykorupcyjnych. Działalność ACN obejmuje:

  • Zjazdy Generalne stanowiące główny przejaw regionalnej aktywności. W ich trakcie określa się i poddaje pod dyskusję główne problemy w walce z korupcją. Jest to forum pozwalające na otwarta wymianę poglądów,
  • inicjatywy subregionalne, których głównym przykładem jest Istambulski Plan Działania,
  • inicjatywy skierowane do konkretnego państwa – w tym wypadku chodzi o projekt przewidujący wsparcie reform instytucjonalnych na Ukrainie,
  • przeglądy tematyczne, które obejmują analizę priorytetowych kwestii z zakresu walki z korupcją.


Istambulski Plan Działania, którego uczestnikami są Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan oraz Ukraina jest antykorupcyjnym przedsięwzięciem dzielącym się na konkretne fazy. Wpierw dokonywany jest przegląd prawodawstwa antykorupcyjnego na bazie przygotowywanych przez każde państwo raportów. Są one następnie poddawane analizie przez ekspertów ACN i OECD, poczym formułuje się rekomendacje proponowanych zmian. Zarówno raporty, jak i rekomendacje prezentowane są na plenum państw członkowskich Planu, poddawane dyskusji i aprobacie. Proces kończy się monitoringiem postępów w implementacji zaproponowanych zmian.

Sekretariat ACN mieści się w siedzibie OECD w Paryżu. Jego pracą od 1999 roku steruje Grupa Kierująca, skupiająca przedstawicieli państw uczestniczących, członków OECD, organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Nakreśla ona kierunki rozwoju, implementacji i późniejszej oceny wdrażanych programów.

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia

do góry