Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Partnering Against Corruption Initiative (PACI)

Opublikowano 07.05.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Od kilku lat podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Transparency International i Bazylejski Instytut Rządzenia organizowały dla jego uczestników dyskusje na temat korupcji oraz budziły ich zainteresowanie, by podejmować działania wychodzące poza ramy pojedynczych przedsiębiorstw. Na Forum z 2003 roku wiodące przedsiębiorstwa z branży inżynieryjnej i budowlanej powołały do życia zespół, który dostał zadanie sformułowania programu zera tolerancji w walce z korupcją oraz propozycji wkładu do etycznego postępowania, dobrych rządów i rozwoju ekonomicznego. W styczniu 2004 roku oficjalnie szefowie zarządów firm zainaugurowali działalność Partnering Against Corruption Initiative, PACI (Inicjatywy Partnerstwa Przeciwko Korupcji), do której z czasem przystąpiły firmy z różnych branż i sektorów. 

Misją Inicjatywy jest opracowanie międzysektorowego systemu obowiązujących zasad i praktyk, który w oparciu o rzetelność, uczciwość i etyczne postępowanie pozwoli stworzyć pole do działania, funkcjonujące na zasadzie konkurencyjności. PACI dba o ścisłą współpracę z głównymi instytucjami i organizacjami w sferze światowej walki z korupcją. Jest to wkład branży prywatnej w realizację rządowych i organizacji międzynarodowych strategii walki z korupcją.

Na forum Inicjatywy obowiązują tylko 2 zasady, które jednak tworzą dla władz przedsiębiorstw wspólną płaszczyznę porozumienia i działania. Są to:

  • przedsiębiorstwo zakaże łapówkarstwa w jakiejkolwiek postaci,
  • przedsiębiorstwo zaangażuje się we wprowadzenie lub dalsze obowiązywanie skutecznego programu zwalczania łapówkarstwa.

 
PACI jest jedynym antykorupcyjnym przedsięwzięciem o światowym zasięgu, którego inicjatorami są prywatne firmy. Zrzesza firmy z całego świata, niezależnie od ich członkostwa w Światowym Forum Ekonomicznym, miejsca pochodzenia czy rozmiarów i zasięgu ich działalności. Akceptując zasady Inicjatywy władze firm godzą się na wprowadzenie u siebie polityki zera tolerancji dla łapówkarstwa oraz przygotowanie, wdrożenie i przestrzeganie szerokiego antykorupcyjnego programu dla ich pracowników. Zasady te odnoszą się także do relacji biznesowych ze spółkami zależnymi, spółkami typu joint venture, wspólnikami oraz dostawcami. Skuteczność i efektywność ich implementacji badana jest w procedurze samosprawdzenia. W ciągu 2 lat od przystąpienia do PACI, przedsiębiorstwa zobowiązane są do złożenia sprawozdania ze swej działalności w przedmiotowej materii, które następnie jest badane przez ekspertów, a jego wynik przekazywany władzom firmy. O ile przygotowanie i wdrożenie programu walki z korupcją jest dla członków obowiązkowe, to procedura samosprawdzania i monitoringu jest zalecana, a zewnętrznej weryfikacji jedynie opcjonalna.

Na czele Inicjatywy stoi zarząd, w którego skład wchodzi 3 prezesów zarządów firm członkowskich oraz po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych, rządu oraz Światowego Forum Ekonomicznego. Przedsiębiorstwa reprezentowane są przez szefów zarządów. W ramach PACI działają także grupy zadaniowe zrzeszające np. szefów działów kadr czy doradców prawnych firm, oraz grupy robocze (ds. Implementacji, Ewaluacji i Weryfikacji; ds. Komunikacji oraz ds. Współpracy z Innymi Antykorupcyjnymi Przedsięwzięciami).

Na chwilę obecną do Inicjatywy przystąpiło 135 przedsiębiorstw. Z polskich firm są to: Agora, Grupa Atlas, Iberia Motor Capital Group, Targi Kielce i PKN Orlen.Partnering Against Corruption Initiative

do góry