Nawigacja

Unia Europejska

Unia Europejska wobec korupcji. Przegląd najnowszych rozwiązań

Dokument przygotowany został przez dwójkę specjalistów z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: Agnieszkę Grzelak oraz dra Filipa Jasińskiego. Opublikowany został w Służbie Cywilnej, nr 8 z 2004 roku.

Celem autorów jest ukazanie inicjującej roli UE w sferze zwalczania i zapobiegania korupcji pomimo, iż zasadniczo obszar spraw wewnętrznych należy do kompetencji państw członkowskich. Jednak, jako że przestępstwo korupcji uderza w podstawę integracji europejskiej, jaką jest wolny rynek, zainteresowanie nim leży także w gestii Unii, jako całości.

Raport na pierwszym miejscu prezentuje prawne podstawy działania Unii Europejskiej w zakresie walki z korupcją. Omówione są główne dokumenty programowe wydane przez wszystkie instytucje UE. Poruszane są w nich kwestie ujednolicania prawodawstwa wewnątrzkrajowego w celu skuteczniejszego przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości.

Zaprezentowane są również różnice w przyjmowanej przez poszczególne akty prawne UE terminologii w dziedzinie korupcji. Zwrócono uwagę na brak funkcjonowania w polskim prawie karnym tego terminu. Konwencje przyjęte na forum UE ukazane są na zasadzie wskazania podobieństw konstrukcyjnych, w podejściu do problemu oraz charakterystyki zagadnień, które regulują. UE nie pozostała także obojętna wobec korupcji w sektorze prywatnym, co jest ukazane w kolejnej części opracowania. Jest ona zdefiniowana zarówno od strony biernej, jak i czynnej.

Nie pominięto także nowych inicjatyw w materii prawnego regulowania walki z korupcją. Autorzy prezentują projekt proponowanej dyrektywy unijnej, traktującej na ten temat. Zaprezentowane są także postulaty, które UE formułuje wobec państw przystępujących i kandydackich oraz państw trzecich.
 

Pliki do pobrania

do góry