Nawigacja

Unia Europejska

Ochrona interesów finansowych UE w Polsce

Dokument przygotowany został przez Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów w 2003 roku. Dokument stawia sobie za cel prezentację, jak wygląda unijny system ochrony jej interesów finansowych w oparciu o państwa członkowskie oraz struktury własne.

Ochrona prawidłowego pożytkowania budżetu unijnego leży w interesie każdego obywatela UE, jako że jest on finansowany ze składek pochodzących z budżetu państw członkowskich. Prawidłowo funkcjonujący system ochrony wspólnotowych interesów zabezpiecza jednolity rynek, jeden z filarów Wspólnot. Choć to Komisja Europejska, jako odpowiedzialna za realizację budżetu, zobowiązana jest przeciwdziałać nadużyciom, to jednak państwa członkowskie jako pierwsze dowiedzą się o wystąpieniu takowych z racji zarządzania nimi.

Autorzy przedstawiają i omawiają ramy prawne, które regulują działalność organu powołanego do ochrony interesów finansowych UE, podstawy prawne ochrony tych interesów przez UE oraz przez Polskę w obrębie jej systemu prawnego, wynikającego z obowiązku ochrony go na równi z interesem krajowym (jeszcze przed akcesją wiązało się to z rozliczaniem się z otrzymanych funduszy pomocowych). Zaprezentowane są związane z tym zmiany w krajowym ustawodawstwie, dostosowujące je do unijnych standardów.

Na koniec raport poświęca miejsce wewnątrzkrajowemu systemowi instytucjonalnej ochrony interesów UE, czyli funkcjonującym instytucjom nadzorującym. Mowa jest także o tych mających dopiero powstać na mocy zobowiązań płynących z zaakceptowanych umów.
 

 

Pliki do pobrania

do góry