Nawigacja

Samorząd

Przejrzysta gmina. Organizacje pozarządowe. Korupcja

Raport został przygotowany w 2002 roku w ramach projektu „Przejrzysta gmina - narzędzie wspierające społeczną kontrolę funkcjonowania administracji publicznej w Polsce” sfinansowanego ze środków UNDP za pośrednictwem Partnership for Transparency Fund, a zrealizowanego we współpracy z Programem Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Redakcją zajęli się Piotr Frączak i Ryszard Skrzypiec.

Dokument poświęcony jest stykowi sfery publicznej i prywatnej na poziomie lokalnym, zachodzącemu poprzez dotacje z budżetów samorządów na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty prywatne. Zagrożony jest on wystąpieniem korupcji. Monitorowane są procedury wyłaniania beneficjentów, przepływ środków z budżetu. Na wstępie jednak scharakteryzowana jest metodologia przeprowadzania badań monitoringowych w wybranych gminach.

Zebrany materiał pozwolił na analizę szczegółową, której rezultatem jest dokument. Autorzy próbują w nim zebrać wyniki cząstkowe dotyczące takich kwestii jak: dostęp obywateli do informacji publicznej, podstawy prawne udzielania dotacji podmiotom niepublicznym, rzetelność, kompletność oraz wiarygodność dokumentacji finansowej sporządzanej przez gminy w tym zakresie, jakość procedur udzielania dotacji oraz identyfikacja zjawisk patologicznych. Na ich podstawie formułują uwagi i zastrzeżenia, które niejednokrotnie wymagać będą odrębnego uregulowania prawnego.

Na koniec ocenie poddane zostają metody i narzędzia zbierania danych i przeprowadzania monitoringu.

pobierz

do góry