Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Antykorupcyjne rozwiązania w polskim prawodawstwie

Artykuł „Antykorupcyjne rozwiązania w polskim prawodawstwie”, którego autorką jest Aneta Garbacik z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ukazał się w „Służbie Pracowniczej” (nr 5/2000).

Charakteryzuje on uregulowania prawne dotyczące przestępstwa korupcji występujące w polskim prawodawstwie. Definiowana jest sama korupcja, do czego posłużono się preambułą Prawnokarnej Konwencji Rady Europy o Korupcji, jak również przytoczono zasady, mające odzwierciedlenie m.in. w prawie prasowym, których przestrzeganie wpływa na ograniczenie zjawiska korupcji. Autorka zestawia przepisy dotyczące korupcji i innej działalności o charakterze korupcjogennym, wymienia niektóre organy posiadające uprawnienia kontrolne, oraz przedstawia sankcje karne, które są przewidziane za naruszenie przepisów.

Pierwszą część artykułu poświecono przestępstwom korupcyjnym i sankcjom za te przestępstwa przewidzianym w kodeksie karnym. Tę część uzupełniono uwagami L. Gardockiego dotyczącymi podmiotu przestępstw urzędniczych, opisano też rodzaje przestępstw korupcyjnych (przekupstwo, płatna protekcja, nadużycie).

W dalszej części artykułu przedstawiono przepisy zakazujące łączenia mandatów, podejmowania dodatkowego zatrudnienia, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i in. zamieszczone w różnych ustawach. Rozpatrywane są też zagadnienia finansowania partii politycznych, zamówień publiczne, zasad przejrzystości finansów publicznych, jawności i prawa do informacji, nadzoru i kontroli gospodarowania finansami publicznymi, w tym typów i kompetencji właściwych organów.

W konkluzji zaznaczono, że jawność postępowań oraz wzmożone kontrole przez kompetentne organy, są najskuteczniejszym środkiem ograniczającym korupcję, a krytyczna analiza obowiązującego prawa na tym obszarze, poparta zapoznaniem się regulacjami stosowanymi w innych państwach, może skutkować nowelizacją istniejącego prawodawstwa i stworzeniem skutecznych rozwiązań.
 

 

Pliki do pobrania

do góry