Nawigacja

Inne raporty

Oświadczenie CBA dotyczące wyroku TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził, że kluczowe przepisy stanowiące podstawę działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego są zgodne z Ustawą Zasadniczą i regulacjami międzynarodowymi.

W tym też zakresie TK nie podzielił stanowiska wnioskodawców. Wyrok Trybunału w żaden sposób nie zmienia sposobu działania i funkcjonowania Biura. Zakres działania CBA, a zatem katalog jego zadań, nie wynika bowiem z definicji „korupcji” zawartej w art. 1 ustawy, ale jest określony w jej art. 2, który TK uznał za zgodny z Konstytucją RP. Warto podkreślić, że w myśl treści art. 2 ustawy CBA zajmuje się m.in., tak jak czyniło to do tej pory, ściganiem przestępstwa korupcji gospodarczej (czyli tzw. korupcji w sektorze prywatnym). W tym kontekście bezsprzeczne jest to, że sama definicja „korupcji” zawarta w ustawie o CBA nigdy nie wpływała, i nadal nie będzie wpływać, na prowadzone przez Biuro postępowania. Z resztą legalność działań CBA na co dzień oceniają prokuratorzy nadzorujący śledztwa prowadzone przez Biuro, także w kontekście właściwości rzeczowej CBA w danej sprawie. Jeśli chodzi zaś o zarzuty dla osób podejrzanych, to są one stawiane w oparciu o przepisy Kodeksu karnego, a nie w oparciu o definicję korupcji. Definicja „korupcji” nie była dołączona do projektu rządowego, została natomiast wprowadzona na etapie prac sejmowych na wniosek posłów ówczesnej opozycji. Zdaniem strony rządowej, dla jasnego określenia zakresu działania Biura wystarczające były przepisy Kodeksu karnego, do których ostatecznie odsyła art. 2 ustawy o CBA. Przepisy ustawy o CBA dotyczące gromadzenia danych osobowych są identyczne jak w innych ustawach, na podstawie których funkcjonują służby specjalne. Dlatego też wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowoduje zapewne też zmiany w ustawach innych służb specjalnych. Warto również podkreślić, że TK nie zakwestionował prawa CBA do zbierania i przetwarzania danych osobowych, a jedynie zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kontroli ich przechowywania. Ustawodawca nowelizując ustawę o CBA będzie zatem musiał zdecydować, czy kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mają podlegać takie służby, jak: ABW, AW, CBA, SKW i SWW.   
 

Mariusz Kamiński
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

do góry