Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Bułgarii

Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO), 10 listopada tego roku opublikowała raport dotyczący Bułgarii, przygotowany w ramach Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej. W dokumencie wyrażona została pilna potrzeba poprawy implementacji zasad dotyczących finansowania partii politycznych, a także zmian prawnych w zakresie kryminalizacji korupcji.

Tezy raportu ogniskują się wokół dwóch tematów: kryminalizacji korupcji oraz przejrzystości w  finansowaniu partii politycznych.  W zakresie kryminalizacji korupcji, Bułgaria ratyfikowała Prawnokarną Konwencję Przeciw Korupcji oraz jej Protokół Dodatkowy. Mimo tego jednak istnieje potrzeba wyraźnej inkryminacji łapownictwa i handlu wpływami w licznych sytuacjach, w których osobą czerpiącą nienależną korzyść jest osoba trzecia. Ponadto, pomimo zmian prawnych wprowadzonych w 2002 roku, pojęcie nienależytej korzyści w praktyce interpretowane jest w zbyt wąskim zakresie jako korzyść materialna o określonej wartości rynkowej.

W zakresie finansowania partii politycznych Bułgaria zdołała wprowadzić istotne rozwiązania  w zakresie przejrzystości oraz nadzoru nad finansowaniem partii politycznych i kampanii wyborczych poprzez przyjęcie w 2005 roku Ustawy o partiach politycznych oraz innych ustaw regulujących  kwestie dotyczące wyborów do parlamentu, Parlamentu Europejskiego, wyborów lokalnych oraz prezydenckich. Mimo to jednak sytuacja wymaga implementacji zmian, w tym harmonizacji obowiązującego ustawodawstwa, co ma na celu zapewnienie, że sprawozdania finansowe partii politycznych i kandydatów znajdą odzwierciedlenie w ich faktycznej działalności finansowej, a także zapewnienie do tych sprawozdań dostępu publicznego. Sankcje odnoszące się do nieprawidłowości finansowych powinny być uzupełnione o bardziej proporcjonalne i odstraszające kary. Co więcej, sposób w jaki dane przepisy są tworzone wskazuje na to, że jak dotychczas ustawodawstwo to stanowiło instrument polityczny. Przykładowo, Ustawa o wyborach lokalnych od czasu jej przyjęcia w 1995 roku nowelizowana była 24 razy i często zbyt późno, by wprowadzane zmiany mogły być w pełni zastosowane do nadchodzących wyborów. Również sankcje przewidziane przez przepisy Ustawy o partiach politycznych dotychczas nakładane były wyłącznie w odniesieniu do naruszenia wymogów formalnych, takich jak opóźnienie w złożeniu sprawozdania finansowego.

GRECO przygotowała dla Bułgarii 20 rekomendacji, których implementacja zostanie oceniona w drugiej połowie 2012 roku.

Źródło: www.coe.int

do góry