Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wymiana informacji na rynku wewnętrznym - pilotaż modułu „Zamówienia publiczne”

Jak informuje na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych, 18 kwietnia 2015 roku Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu „Zamówienia publiczne” w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System - tzw. system IMI).

System IMI to bezpieczne narzędzie działające online, które umożliwia organom administracji w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie i Norwegii wymianę informacji przewidzianą w unijnych przepisach dotyczących jednolitego rynku.

Działanie systemu IMI

System IMI pomaga organom administracji odnaleźć swojego odpowiednika w innych krajach w celu szybkiego i skutecznego porozumienia się z nim. System docelowo będzie dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej i od roku 2008 jest bezpłatnie udostępniany wszystkim państwom członkowskim przez Komisję Europejską, która nim administruje.

W chwili obecnej, system IMI obejmuje następujące moduły:

 • Kwalifikacje zawodowe (dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zmieniająca ją dyrektywa 2013/55/UE) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Usługi (dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Gospodarki;
 • Delegowanie pracowników (dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE) – koordynatorem modułu jest Główny Inspektorat Pracy;
 • Transport gotówki euro (rozporządzenie (UE) nr 1214/2011 w sprawie zawodowego transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami strefy euro) – Polska nie uczestniczy w tym module;
 • SOLVIT (nieformalny system rozwiązywania sporów w Europie, zalecenie Komisji 2013/461/UE) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Gospodarki;
 • Prawa pacjentów (dyrektywa 2011/24/WE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Zdrowia;
 • Handel elektroniczny (dyrektywa 2001/31/WE o handlu elektronicznym) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Licencje maszynistów kolejowych (decyzja wykonawcza Komisji 2014/89/UE w sprawie projektu pilotażowego dla dyrektywy 2007/59/WE) – koordynatorem modułu jest Urząd Transportu Kolejowego.

W celu ułatwienia wymiany informacji między dwoma właściwymi organami w różnych krajach, system IMI będzie zawierał gotowe, przetłumaczone pytania, które można zadać zagranicznej instytucji, jak również różne warianty odpowiedzi, z których instytucja odpowiadająca może skorzystać.

System IMI zawiera następujące elementy, z których można korzystać niezależnie:

 • Bazę organów administracji zarejestrowanych w systemie IMI. Baza zawiera zestawienie podmiotów z całej Unii Europejskiej odpowiedzialnych za wymianę i przekazywanie informacji;
 • Element pozwalający na wysyłanie wniosków o informacje do wybranych instytucji. Element ten działa w oparciu o gotowe zestawy pytań i odpowiedzi dostępne we wszystkich językach urzędowych. Oznacza to że zarówno podmiot, który wysyła wniosek, jak i podmiot który na niego odpowiada posługują się swoimi językami ojczystymi. Udzieloną odpowiedź system automatycznie tłumaczy na język wnioskującego;
 • Element pozwalający na wysyłanie, odbieranie i przesyłanie powiadomień i ostrzeżeń oraz
 • Repozytoria informacji.

Pilotaż systemu IMI w obszarze zamówień publicznych

W dniu 18 kwietnia 2015 roku został uruchomiony pilotaż systemu IMI w obszarze zamówień publicznych, którego podstawę prawną określają nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, wskazujące w art. 86 (dyrektywa 2014/24/UE) oraz w art. 102 (dyrektywa 2014/25/UE), iż „aby przetestować przydatność stosowania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2012, do celów wymiany informacji objętych niniejszą dyrektywą, do dnia 18 kwietnia 2015 r. zostanie uruchomiony projekt pilotażowy”.

System IMI w obszarze zamówień publicznych ma służyć do wymiany informacji oraz weryfikacji dokumentacji składanej przez wykonawców z innych państw Unii Europejskiej biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi stosowania dyrektyw. Organami właściwymi w przedmiotowym obszarze będą zamawiający (w roli wnioskodawców) oraz instytucje wydające odpowiednie certyfikaty i dokumenty, prowadzące rejestry (w roli odpowiadających na wnioski).

Pilotaż w ramach zamówień publicznych obejmie następujące zagadnienia, w ramach których zamawiający z innych państw Unii Europejskiej będą mogli kierować pytania do odpowiednich instytucji w Polsce oraz w ramach których polscy zamawiający będą mogli złożyć wniosek o przekazanie informacji do instytucji na terenie UE:

Zgodnie z art. 86 dyrektywy 2014/24/UE tematyka wniosków obejmie:

 • Art. 42 – Specyfikacje techniczne;
 • Art. 43 – Etykiety;
 • Art. 44 – Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe;
 • Art. 57 – Podstawy wykluczenia;
 • Art. 59 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
 • Art. 60 – Środki dowodowe;
 • Art. 62 – Normy zapewnienia jakości i normy zarządzania środowiskowego;
 • Art. 64 – Urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców;
 • Art. 69 – Rażąco niskie oferty.

Zgodnie z art. 102 dyrektywy 2014/25/UE tematyka wniosków obejmie:

 • Art. 62 – Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe;
 • Art. 81 – Normy zapewnienia jakości i normy zarządzania środowiskowego;
 • Art. 84 – Rażąco niskie oferty.

W chwili obecnej trwa stopniowa rejestracja podmiotów na platformie. System jest również sukcesywnie uzupełniany o tłumaczenia udostępnionych dokumentów oraz zestawów predefiniowanych pytań na język polski. Docelowo, system IMI będzie dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej.

 

Rejestracja wnioskodawców (zamawiający)

W związku z uruchomieniem projektu pilotażowego dla modułu „Zamówienia publiczne” Urząd Zamówień Publicznych zachęca wszystkie instytucje zamawiające do rejestrowania się w systemie IMI.

Aby zarejestrować się w systemie IMI jako wnioskodawca należy wysłać na adres e-mail koordynatora modułu „Zamówienia publiczne” – imi@uzp.gov.pl zgłoszenie zawierające:

 • dane osoby chcącej założyć konto,
 • dane instytucji oraz
 • adres e-mail na który ma zostać przesłane zaproszenie do samodzielnej rejestracji w systemie IMI.

Na adres podany w zgłoszeniu koordynator prześle link z zaproszeniem umożliwiającym samodzielne założenie konta. Po dokonaniu rejestracji i zatwierdzeniu wprowadzonych danych przez koordynatora, użytkownik uzyska pełen, bezpłatny dostęp do zasobów oferowanych przez IMI, jak również możliwość składania wniosków o informację do odpowiednich instytucji.

Rejestracja podmiotów udzielających odpowiedzi na wnioski

Uruchomienie nowego modułu „Zamówienia publiczne” wiąże się ze stopniowym rejestrowaniem w systemie IMI podmiotów, które będą udzielały odpowiedzi na pytania podmiotów zamawiających. W chwili obecnej Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął stopniową rejestrację polskich instytucji do których z wnioskiem o uzyskanie informacji będą mogły zwrócić się instytucje z pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Materiały informacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe informacje dotyczące działania systemu IMI odnajdą Państwo na następujących stronach internetowych:

Źródło: uzp.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

 

Opublikowano w dniu 2.07.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry