Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Archiwum MSWiA

Raporty, komunikaty, bibliografia nt. korupcji

Sondaż  „Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce”  http://www.antykorupcja.gov.pl/portal/ak/36/94/  

Najważniejsze cele działań państwa - postulaty i oceny, raport z badań Centrum Badania Opinii Społecznej http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_004_07.PDF

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003  http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2004/2004065

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
w roku 2004 http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2005149

Raport ABW – „Korupcja w Polsce – próba analizy zjawiska”              http://www.abw.gov.pl/Raporty/R_Korupcja.htm

Komunikat Centrum Badania Opinii Społecznej „Postrzeganie korupcji w Polsce”  http://www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=3144

Komunikat Centrum Badania Opinii Społecznej "Korupcja, nepotyzm, nieuczciwy lobbing" http://www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=3049


Teksty o Korupcji

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

1. „Korupcja polskiej "nomenklatury"” : (z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL) – dokumenty, "Regiony", Gdańsk, Kraków 1983,
2. „Korupcja polskiej nomenklatury : [z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL]”, "Kret" : Terenowy Komitet Oporu "Solidarność", Warszawa 1984,
3. „Monitoring the EU accession process : corruption and anti-corruption policy : country reports : Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia” / Open Society Institute. EU Accession Monitoring Program. Adres. Wyd. Budapest ; New York : Open Society Institute, 2002,
4. Bąk, Mieczysław, Kulawczuk Przemysław, Szcześniak Anna „Polski biznes wobec korupcji”, Warszawa : Fundacja "IBDiPP", 2000,
5. Bąk, Mieczysław, Kulawczuk Przemysław, Szcześniak Anna „Strategia polskiego biznesu wobec korupcji”, Warszawa: Fundacja "IBDiPP", 2001,
6. Bielecki Zbigniew, Zajder Marek „Korupcja: materiały pokonferencyjne”, Wydanie Stan prawny na 1 lipca 2002 r, Szczytno : Wyższa Szkoła Policji. Wydaw., 2004,
7. Buitenen Paul van „Oszustwa bez tajemnic : korupcja w Unii Europejskiej”, tł. Zofia Lorenc-Patlewicz, Sławomir Patlewicz, Wrocław : EON , 2002,
8. Bukowski, Jacek „Lockheed - największe łapówki”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978,
9. Chrustowski Tadeusz „Prawne, kryminologiczne aspekty łapówkarstwa”, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985,
10. Chwalba Andrzej „Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917, posłowie Józef Smaga: Korupcja w pierwszym państwie robotników i chłopów (1917-1995), Universitas, Kraków 1995,
11. Coulloudon, Virginie „Mafia sowiecka”; przekł. [z fr.] Małgorzata Kacprowska-Pognon., Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993,
12. De la Vega Julio „Prowizje, prezenty czy przekupstwo : chrześcijanin a nieuczciwe wzbogacanie się”, [tł. z jęz. hisz. Bronisław Jakubowski], Ząbki : "Apostolicum", 2003,
13. Dobrowolski Zbysław „Korupcja w życiu publicznym : międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji, korupcja w Polsce”, Zielona Góra : "Organon", 2001,
14. Dobrowolski Zbysław „Korupcja w życiu publicznym”, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2001,
15. Duda Renata, Mikiewicz Przemysław „Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie tysiącleci”, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004,
Filek Janina „Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów”, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej : Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2004,
16. Gasparski Wojciech „Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie”, Wyższa Szk. Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2003,
17. Gasparski Wojciech „Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, 2003,
18. Holmes Leslie T., Roszkowski Wojciech „Changing rules : Polish political and economic transformation in comparative perspective”, Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences, Warsaw : ISP PAN , 1997,
19. Jarosz Maria „Władza przywileje korupcja” Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004,
20. Jasińska Maria, Kurpisz Katarzyna „Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających funkcjonowaniu korupcji”, Warszawa 2001,
21. Kamiński Antoni Z., Kamiński Bartłomiej „Korupcja rządów : państwa pokomunistyczne wobec globalizacji”, Trio, Warszawa 2004,
22. Kąkolewski Igor „Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku: narodziny państwa wczesnonowożytnego”, Trio, Warszawa 2000,
23. Kojder Andrzej „Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia”, Wydawnictwo Kancelarii Sejmu, Warszawa 2002,
24. Kojder Andrzej, Jasiński Jerzy, Siemaszko Andrzej „Crime Control in Poland”, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995,
25. Kojder Andrzej, Podgórecki Adam „Diagnostyczny obraz niektórych trudnych problemów społeczeństwa polskiego oraz refleksje socjotechniczne”, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa 1973,
26. Kojder Andrzej, Sadowski Andrzej „Klimaty korupcji”, Centrum im. Adama Smitha, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002,
27. Kojder Andrzej, Siemaszko Andrzej “Crime and Law Enforcement in Poland on the threshold of the 21st Century”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000,
28. Kowalski Janusz, Zgorzelski Rafał „O nową Polskę” / Jacek Bartyzel [et al.] ;, Stowarzyszenie Stop Korupcji, Opole 2004,
29. Kubiak Anna „Korupcja w doświadczeniu codziennym”, Warszawa 2001,
30. Kubiak Anna „Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003,
31. Kubiak Anna „Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji”, Warszawa 2003,
32. Kubiak, Anna „Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków” / Anna Kubiak., Łódź, Wydaw. UŁ, 2003, Kubin Jerzy, Żekoński Zygmunt „W poszukiwaniu strategii zmian”. Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1992,
33. Kuczyński Waldemar „Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999”, Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej, Wydawnictwo United Publishers & Production Warszawa 2001,
34. Kulesza Ryszard „Zjawisko korupcji w Atenach V-IV wieku p.n.e. [przed naszą erą]”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994,
35. Kunicka-Michalska Barbara „Współpraca międzynarodowa w dziedzinie przestępstw finansowych i wyłudzeń korupcji w Polsce” , Univ. de Salamanca, Salamanca 2002,
36. Kurczewski Jacek „Posłowie a opinia publiczna”, Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1999,
37. Kurczewski Jacek, Kojder Andrzej “Prace ISNS. Proceedings of IASS. Socjologia prawa”, Warszawa 1999, (także w jęz. polskim pt. „Prawo w opinii Polaków w pierwszej dekadzie III RP”),
38. Kurczewski Jacek, Łaciak Beata „Korupcja w życiu społecznym”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000,
39. Kwaśniewski Jerzy „Badania problemów społecznych, Instytut Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji”, UW, Warszawa 2003,
40. Marcol Alojzy - oprac / praca zbiorowa, „Korupcja : problem społeczno-moralny”,. Wydaw. Św[iętego] Krzyża, Opole 1992,
41. Mariański Janusz, Kojder Andrzej „Kondycja moralna społeczeństwa polskiego”, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Kraków 2002,
42. Michalska Marta, Olechowska Krystyna „Walka z korupcją : strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe”, , Program Przeciw Korupcji, Warszawa : BBŚwP, 2000,
43. Mik Beata – wprow. „Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r. : rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne”, [Stan prawny na 30 września 2003 r.] Kantor Wydaw. Zakamycze, Kraków 2003,
44. Palacz Daniel, Wojtkowski Andrzej, Woźnicki Dariusz „Korupcja i mechanizmy jej zwalczania”, Warszawa 2001,
45. Palka Przemysław „Korupcja w nowym Kodeksie karnym”, Kraków : Wydawnictwo"Zakamycze" , 1999,
46. Petrażycki Leon „O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002,
47. Pope Jeremy „Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999,
48. Pope, Jeremy „Rzetelność życia publicznego : metody zapobiegania korupcji” [przekł. Maciej Pertyński] ; Instytut Spraw Publicznych, Warszawa : ISP, 1999,
49. Rose-Ackerman Susan „Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform”, tłum. Paweł Łuków, Fundacja im. Stefana Batorego, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001,
Skórzyński Jan „System Rywina czyli druga strona III Rzeczypospolitej”, Świat Książki, Warszawa 2003,
50. Surkont Mirosław „Łapownictwo”, LEX , Sopot 1999.
51. Synak Brunon, Coenan-Huther Jacques „Społeczeństwo polskie. Dylematy okresu transformacji systemowej”, Wydawnictwo „Victoria”, Gdynia 1992,
52. Szułdrzyński Michał „Kapitalizm po polsku : państwo - prawo – gospodarka” , Ośr. Myśli Politycznej, Kraków 2003,
53. Tarchalski Kazimierz „Korupcja i przywilej : zarys teorii i praktyki Warszawa”, Wydawnictwo "Semper" , cop. 2000,
54. Tkacz Andrzej „Integracja RP z Unią Europejską : zadania Straży Granicznej”, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn : CSSG , 2000,
55. Wypych Małgorzata „Czym jest korupcja?” Informator prawny, Warszawa 2003,
56. Zubik Marek „Zapobieganie konfliktowi interesów” pod red., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003,

ARTYKUŁY, RECENZJE

Agnieszka Grzelak, Filip Jasiński „Unia Europejska wobec korupcji. Przegląd najnowszych rozwiązań”, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2004 nr 8, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=183

Marek Zubik „Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP”, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2004 nr 8, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=183

Łukasz Chimiak „Machiavelli in Brussels. The art of lobbying the EU” by Rinus van Schendelen, Amsterdam University Press, Amsterdam 2002, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2004 nr 8, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=183

Artur Nowak – Far „The history of corruption in Central Government” by Sappo Tiihonen, IOS Press, Amsterdam 2003, Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2003/2004 nr 7, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=181

Anetta Dębicka, Mariusz Dmochowski „Strategie antykorupcyjne jako integralny element procesu kształcenia kadr administracji publicznej”, Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2003/2004 nr 7, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=181
Tadeusz Buchacz, Sławomir Wysocki „Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia”, Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2002/2003 nr 5, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=93
Marek Kosewski „Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to ograniczać”, Urząd Służby Cywilnej zima - wiosna 2001/2002 nr 3, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=128
Janos Bertok „Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej – doświadczenia państw OECD”, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2001 nr 2, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=129
Filip Jasiński „Administracja publiczna na świecie – Administracja z korupcja w ramach OECD”, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2001 nr 2, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=129
Tomasz Mordel „ O potrzebie normatywnej gwarancji profesjonalizmu pracowników urzędów samorządowych” Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2004/2005 nr 9, www.usc.gov.pl/i-072.htm
Jan Pastwa „Zarządzanie w służbie cywilnej – poradnik praktyczny”, Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2004/2005 nr 9, www.usc.gov.pl/i-072.htm
W „Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania”, Józef Płoskonka „Empiryczne badania nad poziomem korupcji”, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2003 nr 6, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=159
W „Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania”, Jacek Kurczewski „Brytyjska walka a standardy życia publicznego”, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2003 nr 6, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=159

Raporty, analizy, ekspertyzy, opracowania

„Korupcja w Polsce. Definicja, przykłady” www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
„Mity związane z korupcją” www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
„Ściągawka dla radnego”, we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Warszawa 2003 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
„To się może udać - Hong Kong” www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Bąk Mieczysław, Kulawczuk Przemysław, Szcześniak Anna „Strategia polskiego biznesu wobec korupcji”, 2001 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Burnetko Krzysztof „Służba cywilna w III RP: punkty krytyczne”, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Frączak Piotr, Skrzypiec Ryszard „Przejrzysta gmina, organizacje pozarządowe, korupcja raport Ośrodka Badań Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu Asocjacje”, Warszawa 2002 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Grosse Tomasz „Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD”, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Jasiecki Krzysztof „Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce”, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Jasińska Maria, Kurpisz Katarzyna „Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających korupcji”, Warszawa 2001 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Koryś Piotr „Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej”, , Wydział Nauk Ekonomicznych UW www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Łajtar Marek „Zjawiska korupcyjne w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Mojsa Emilia „Monitorowanie naboru do służby cywilnej”, raport na podstawie badań w 2001 roku sporządzony przez Departament Rekrutacji i Selekscji, Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2005/2005 nr 9, www.usc.gov.pl/i-072.html
Nowak Celina „Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji”, Instytut Nauk Prawnych PAN www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Palacz Daniel, Woźnicki Dariusz (Wydział do Walki z Korupcją Śląskiej KWP w Katowicach), Wojtkowski Andrzej (Biuro Koordynacji Służby Kryminalnej KGP w Warszawie) „Korupcja i mechanizmy jej zwalczania”, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Pastwa Jan „Urzędnik państwowy w oczach obywatela” Warszawa 1999, Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2005/2005 nr 9, www.usc.gov.pl/i-072.html
Radwańska Aleksandra, Nilsson Dag „Przepisy antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych w polskim systemie prawnym oraz w systemach prawnych innych państw europejskich”, Warszawa 2002/2003 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Korupcja w Polsce – próba analizy zjawiska”, www.abw.gov.pl
Raport Transparency International „Global Corruption Report 2004”, www.transparency.pl
Raport Transparency International „Gmina X”, www.transparency.pl
Raport Transparency International „Indeks Percepcji Korupcji 2003”, www.transparency.pl
Skrzypiec Ryszard „Moja przejrzysta gmina 2003, raport z monitoringu procedur udzielania dotacji organizacjom pozarzadowym”, Tyska Grupa Obywatelska, Tychy 2003 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Szeniawski Andrzej „Przejrzysta gmina. Modelowe rozwiązania w zakresie udzielania dotacji podmiotom niepublicznym z budżetów gmin”, Fundacja Batorego www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Wnuk Maciej „Ściągawka z demokracji - obywatelski poradnik antykorupcyjny”, Fundacja Batorego opracowanie z dotacji Fundacji Forda, Warszawa 2002 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Wyniki badań „Barometru Korupcji”, www.transparency.pl
Wyniki badań „Indeksu Łapownictwa”, www.transparency.pl
Wypych Małgorzata „Czym jest korupcja? Informator prawny”, , Helsińska Fundacja Praw Człowieka www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Zeszyt 1: Zanim zaczniesz działać
Zeszyt 2: Skargi i wnioski
Zeszyt 3: Ściągawka z konstytucji
Zeszyt 4: Postępowanie administracyjne

 

MATERIAŁY Z KONFERENCJI I SZKOLEŃ

Dębicka Anetta, Dmochowski Mariusz, Sprawozdanie z IV dorocznej Konferencji SEAP z dnia 30-31 maja 2003 w Warszawie pt. „Czynniki Profesjonalizacji administracji publicznej”, Urząd Służby Cywilnej jesień – zima 2003/2004 nr 7, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=181
Filipowicz Witold, Lewanowicz Cezary „Służba cywilna III RP – zapomniany obszar”, kwiecień 2004, Koreferat, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Konkurs „Przejrzystość życia publicznego w Polsce” dla licealistów w 2004 roku na napisanie eseju, organizowany przez Collegium Civitas, Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z „Programem Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Transparency International, Centrum im. Adama Smitha
Koryś Piotr „Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej”, kwiecień 2004, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Marcol Alojzy „Korupcja : problem społeczno-moralny : praca zbiorowa”, materiały z dorocznego zjazdu Sekcji Moralistów Polskich, Kraków 10-12 czerwca 1992 r., Wydaw. Św[iętego] Krzyża , Opole 1992
Michalska Marta, Olechowska Krystyna „Walka z korupcją : strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe”, materiały konferencji która odbyła się 6-7 grudnia 2000 r. w Warszawie, Program Przeciw Korupcji, BBŚwP, Warszawa 2000, Biuro Banku Światowego w Polsce , 1642-3372 ; nr 1
Nowak Celina „Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji”, lipiec 2004, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Paczocha Janusz „Reglamentacja gospodarki”, Narodowy Bank Polski, październik 2004, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Suwaj Patrycja Joanna, Sprawozdanie z II Konferencji na temat jakości w administracji publicznej w Unii Europejskiej z dnia 2-4 października 2002 roku w Kopenhadze pt. „Innowacja, zmiana i partnerstwo”, Urząd Służby Cywilnej wiosna – lato 2003 nr 6, www.usc.gov.pl/apps/ac/index.jsp?place=usc_sub_menu_cr&news_cat_id=159
Wąsowicz Regina, Wrońska-Zwolińska Halina “Conference on the Presidents of Parliaments of the Central European Initiative member states”, Warszawa, Gdańsk 24-26 March 2000, ed. by Interparliamentary Relations Bureau of the Chancellory of the Sejm, Sejm and Senate of the Republic of Poland, Sejm Publishing Office , Warsaw 2000,

 BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

„Barometr korupcji, wyniki badania opinii i doświadczeń przedsiębiorców 2004”, opracowanie „Pulsu Biznesu” - partnerami w tym projekcie są: Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor oraz Oracle Polska www.pulsbiznesu.pl/content.aspx?sid=7016
Kubiak Anna „Korupcja w doświadczeniu codziennym. Raport z badań 2001”, Warszawa 2001, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Kubiak Anna „Opinia publiczna i posłowie o korupcji. Raport z badań 2004”, Warszawa, wrzesień 2004, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm 
Kubiak Anna „Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji. Raport z badań 2003”, Warszawa, wrzesień 2003, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Kubiak Anna „Opinia publiczna i urzędnicy o korupcji w samorządach. Raport z badań 2002”, Warszawa 2002, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Kubiak Anna „Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia. Raport z badań 2001”, Warszawa, grudzień 2001, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm 

Osiak Małgorzata „Postawy Polaków wobec korupcji. Dane szczegółowe z badania”, Demoskop, Warszawa, lipiec 2000 www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm

Osiak Małgorzata „Postawy Polaków wobec korupcji. Raport z badań, lipiec 2000”, Demoskop, Warszawa, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm

Owsianko Agnieszka „Postawy Polaków wobec korupcji, październik 2000”, opracowanie raportu., Demoskop, Warszawa, www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm 

Komentarz (2)

Dodaj komentarz
  • Cała ta kampania antykorupcyjna i CBA to jedna wielka ściema! Walczę z korupcją od dawna i jest to walka z wiatrakami. Wysłałem do CBA zawiadomienie dotyczące zorganizowanej korupcji na dużą skalę w organach państwa z kompletnym materiałem dowodowym potwierdzającym wszystko co napisałem w zawiadomieniu z jednoczesnym wnioskiem o nieprzekazywanie do prokuratury rejonowej z powodu uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności i obiektywności. CBA sprawą się wcale nie zajęło tylko przekazało prokuraturze okręgowej a okręgowa do rejonowej - czyli dokładnie tam gdzie miało nie być przekazane. Polska to państwo bezprawia a te wszystkie kampanie antykorupcyjne to jedna wielka ściema!
    2013/09/12 21:17
  • Bardzo dobry spis, jeśli chce się wiedzieć coś więcej o stanie publikacji do roku 2005. Z częstszą aktualizacją mogłaby to być przydatna bibliografia dla zainteresowanych tematem.
    2015/02/07 07:40
do góry